Algemene voorwaarden van Hondentrimopleiding.nl

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod en examens van Hondentrimopleiding.nl

1. Inschrijven

1.    Inschrijven kan het hele jaar door.

2.   Inschrijving door de cursist of de opdrachtgever is mogelijk via internet door het toezenden van het inschrijfformulier op onze website.

3.   De indeling van de cursus hondentrimmen vindt plaats als het contract en het lesgeld beide zijn ontvangen.

4.   Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail of telefonisch. Vervolgens ontvangt u een welkomsbrief en het contract. Dit contract dient u ondertekend terug te sturen om met de opleiding te kunnen starten.

5.   Indien de cursus hondentrimmen nog niet vol is, kunnen cursisten nog deelnemen mits de betaling is ontvangen.

6.   Door ondertekening van het contract geeft de cursist te kennen onze algemene voorwaarden te accepteren.

7.   Uw naam en adresgegevens kunnen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

8.   De cursist dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te geven aan de administratie van Hondentrimopleiding Jeanette

9.   Iedere cursist(e) krijgt na inschrijving een cursisten-nummer dat op alle correspondentie dient te worden vermeld.

 

2. Betaling cursusgelden

1.    De Hondentrimopleiding is gerechtigd cursisten bij niet of niet tijdige betaling van cursus­gelden van onderwijs uit te sluiten, voor zover de tekortkomingen deze uitsluiting recht­vaardigen.

2.   Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige cursist(e) c.q. de werkgever die de betalingsverplichting heeft overgenomen. Mocht de cursist(e) c.q. de werkgever nalatig blijven, dan kan de opleiding van zijn bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst en vordering van de schadevergoeding gebruik maken, tenzij dit door de bijzondere aard van de tekortkoming of haar geringe betekenis niet gerechtvaardigd wordt.

3.   Indien de werkgever zijn betalingsplicht tegenover de opleiding niet nakomt of zich daartoe niet meer bereid verklaart, kan de cursist(e) de overeenkomst voor eigen rekening voortzetten.

4.   Contante betalingen worden niet geaccepteerd.

3. Annulering

1.    Inschrijving geldt voor de duur van de hele cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld.

2.   De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist(e). De bovenstaande regeling betreffende reeds betaald cursusgeld is hierbij van toepassing.

3.   De cursist heeft vanaf de dag van inschrijving 14 dagen bedenktijd om de cursus te annuleren. De cursist kan gedurende deze 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. Er zijn binnen de 14 dagen geen kosten. Na deze 14 dagen kan de opleiding in uitzonderlijke gevallen ook nog worden geannuleerd. In dat geval worden reeds voldane (aan) betalingen gerestitueerd (onder aftrek van € 135,00 administratiekosten). 

4.   De cursist dient in dat geval het eventueel ontvangen studiemateriaal binnen zeven dagen na de ontvangst daarvan retour te zenden aan de Hondentrimopleiding Jeanette. De kosten van retourzending komen voor rekening van de cursist.

5.   In geval dat de cursist al begonnen is met de opleiding, dan is er geen restitutie mogelijk. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.

6.   Indien de cursist na inschrijving een andere startdatum wenst, dient de cursist zich eerst af te melden en opnieuw in te schrijven. De annuleringsvoorwaarden zijn op de afmelding voor de reeds gedane inschrijving van toepassing.

7.   Annulering van een inschrijving dient te geschieden met een aangetekende brief/ brief met bericht van ontvangst of een e-mail. De brief wordt gericht aan Hondentrimopleiding Jeanette, Eendenparkweg 49a, 3852LG te Ermelo. De e-mail aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Bij de beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van datum poststempel of datum binnenkomst e-mail.

8.   De Hondentrimopleiding neemt het recht om bij onvoorziene omstandigheden  de cursus te annuleren of verplaatsen.  

 

4. Auteursrecht lesmateriaal

1.    Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Hondentrimopleiding Jeanette.

2.   Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondentrimopleiding Jeanette.

3.   Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

4.   Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

 

5. Klachten

1. Indien er een klacht wordt ingestuurd, zal het bestuur een klachtencommissie instellen.

2. Een klacht kan door de cursist worden ingediend, indien hij/zij direct belanghebbende is.

3. De klager dient alvorens een klacht kan worden ingediend, zich eerst af te wenden tot degene die het besluit heeft genomen of had moeten nemen of over wiens handeling hij/zij klaagt.

4. De klacht wordt vertrouwelijk, schriftelijk en per post ingediend door het schrijven van een brief aan het bestuur.

5. De klacht vermeldt in ieder geval:

            (1) Naam, adres en woonplaats van degene die de klacht indient;

            (2) De datum van het besluit of de datum van de handeling(en).

(3) Een duidelijke beschrijving van het besluit en/of de handeling en de redenen van de klacht.

            (4) De eis ter opheffing van de klacht.

            (5) De ondertekening door de klager.

 Voor de uitgebreide klachtenregeling, klik hier

6. Examens

Cursisten van hondentrimopleiding kunnen deelnemen aan de desbetreffende examens, waarvoor zij de opleiding hebben gevolgd.

 

7. Algemeen

Hondentrimopleiding.nl behoudt zich het recht voor de prijs van de trimopleiding te wijzigen. Bij inschrijving geldt de actuele prijs.

 

8. Vertrouwelijkheid

De Hondentrimopleiding respecteert de privacy van cursist en zal in het kader van de overeenkomst verkregen informatie vertrouwelijk behandelen, deze niet openbaar maken en de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. De Hondentrimopleiding verbindt zich alle maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van de door haar ontvangen vertrouwelijke informatie.

 

9. Toepasselijk recht en Bevoegde Rechter

Op alle met de cursist gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en geschillen over deze uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland