Artikel 1 - Instellen commissie

1. Indien er een klacht wordt ingestuurd, zal het bestuur de klachtencommissie instellen.

2. De Hondentrimopleiding zal eerst intern de klacht op proberen te lossen. Hiervoor zal gekeken worden naar de aard van de klacht en het desbetreffende aanspreekpunt zal deze behandelen.

3. De externe klachtencommissie is Advocaat  J.J. Wolleswinkel van Wolleswinkel Advocaten.

 

 

Artikel 2 - Indienen klacht

1. Een klacht kan betrekking hebben op besluiten die genomen zijn of niet zijn genomen of een handeling indien de cursist dit heeft verzocht.

2. Een klacht kan door de cursist worden ingediend, indien diegene direct belanghebbende is.

3. De klager dient alvorens een klacht kan worden ingediend, zich eerst af te wenden tot degene die het besluit heeft genomen of had moeten nemen of over wiens handeling zij klaagt.

4. De klacht wordt vertrouwelijk, schriftelijk en per post ingediend door het schrijven van een brief aan het bestuur.

5. De klacht vermeldt in ieder geval:

            (1) Naam, adres en woonplaats van degene die de klacht indient;

            (2) De datum van het besluit of de datum van de handeling(en).

            (3) Een duidelijke beschrijving van het besluit en/of de handeling en de   

 redenen van de klacht.

            (4) De eis ter opheffing van de klacht.

            (5) De ondertekening door de klager.

6. Het bestuur stelt de klacht onmiddellijk in handen van de klachtencommissie, met verzoek om advies.

7. Het indienen van een klacht zal tijdens de behandeling geen invloed hebben op besluiten of handelingen.

 

Artikel 3 - Behandeling klacht

1. Indien de klacht niet voldoet aan artikel 2 sub 5 van deze regeling wordt de klager binnen een door de klachtencommissie te stellen termijn in de gelegenheid gesteld de klacht aan te vullen.

2. Indien de aanvulling niet aan de te stellen eisen voldoet of niet op tijd wordt ontvangen, kan de voorzitter het bestuur adviseren de klacht niet ontvankelijk te verklaren.

3. De klachtencommissie onderzoekt binnen drie weken of de klacht alsnog via minnelijke schikking kan worden opgelost en hoort daarvoor beide partijen gezamenlijk.

4. Indien een schikking niet mogelijk is, geeft de klachtencommissie binnen vier weken na ontvangst van de klacht en oordeel over de klacht. Dit termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd na berichtgeving.

5. Het advies van de commissie kan inhouden:

            (1) Niet-ontvankelijkheid van de klacht;

            (2) Gegrondverklaring van de klacht;

            (3) Ongegrondverklaring van de klacht.

6. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, geeft de commissie een advies over de afhandeling van de klacht.

7. Het bestuur handelt de klacht overeenstemmend het advies af. Indien het bestuur van het advies afwijkt, zal dit moeten worden gemotiveerd.

8. Wanneer een kandidaat niet akkoord is met het genomen besluit van de klachtencommissie omtrent zijn klacht kan hij zich beroepen op de commissie van Beroep samengesteld door de overkoepelende vereniging. De commissie van beroep zal niet bestaan uit leden van de klachtencommissie.

9.  De commissie van Beroep stelt een onderzoek in en zal binnen twee maanden schriftelijk zijn besluit kenbaar maken aan de kandidaat alsmede de opleiding.

10. De uitspraak van de commissie van Beroep is bindend voor de opleiding alsmede voor de kandidaat.

11. Wanneer een kandidaat ook hierin zich niet kan berusten zal de kandidaat een procedure moeten aanspannen en de gerechtelijke weg moeten inslaan.

12. Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld en mogen niet openbaar worden gemaakt.

13. Klachten zullen voor een termijn van één jaar worden bewaard in een beveiligde digitale omgeving.